Správna rada

Správna rada je orgánom zriaďovateľa povereným riadením škôl. Medzi zodpovednosti patrí najmä schvaľovanie vnútornej legislatívy škôl, finančné plánovanie a rozvoj materiálno-technického a personálneho zabezpečenia škôl, výber, podpora a kontrola práce riaditeľov a vedení škôl. Členstvo v Správnej rade je považované za čestné, činnosť členov Správnej rady je bezplatná.   Členovia Správnej rady CZŠ Narnia: Roman BARANOVIČ […]