Rozhodnite o 2% z Vašich daní

Z týchto prostriedkov pre deti CZŠ Narnia zakúpime akvárium a pre OZ Brána do Narnie zrevitalizujeme zeleň a trávnik futbalového ihriska, pridáme v Parku Aslana ďalšie pohybovo-hrové prvky kt. podporujú u detí psychomotorický vývin, doplníme školské laboratóriá na ďalšie výskumné dobrodružstva detí a ak bude dostatočné množstvo prostriedkov pustíme sa do vysnívanej deťmi a pedagógmi stavby „podnetnej letnej triedy“ v našom zelenom areáli, kde by sa naše deti v triedach počas teplých mesiacov pri výučbe striedali.

2% pre CZŠ Narnia

Milí rodičia a priatelia školy,
v uplynulých rokoch boli 2 % použité na podporu vzdelávania a rozvoj školy, bližšie informácie nájdete tu.  
Príjem z 2 % je pre nás významnou čiastkou, v uplynulom roku sme dostali touto cestou   25 660.20 €. Získané prostriedky sme použili na zakúpenie keramických tabúľ do tried v Bratislave aj v Pezinku, na zakúpenie reproduktorov do tried v BA aj v PK, na nákup kníh do školskej a učiteľskej knižnice a tiež na vybavenie tried – nákup školských lavíc, stoličiek roliet, kobercov atď.Tak ako minulé roky, aj teraz by sme chceli použiť získané prostriedky na zveľadenie vzdelávacieho prostredia tried a celej školy. O použití prostriedkov prichádzajúcich od rodičov z oboch miest, z Bratislavy aj z Pezinka, bude rozhodovať správna rada školy.
Údaje, ktoré potrebujete:názov: Cirkevná základná škola – Narniasídlo: Beňadická 38, 851 06 Bratislavaprávna forma: Účelové zariadenie cirkviIČO: 30809193
Postup pri poukazovaní 2% (3 %) sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo ste firma:
Ak ste zamestnanec:
do 15. 2. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
do 30. 4. 2019 zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste trvalého bydliska vyplnené Vyhlásenie 2018 dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa
Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie
do 31. 3. 2019 podať daňové priznanie
Ak ste právnická osoba – možnosť venovať 2 % alebo 3 %
do 31. 3. 2019 cez daňové priznanie.
Prislušné formuláre nájdete tu.Popis krokov pre venovanie 2%Zamestnanci:1.Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.2.Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% dane.3. Najneskôr do 30.apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska , prípadne doručte formulár na recepciu školy.

2% pre našu školu

2percenta page 001

Znova je tu obdobie daňových priznaní a s ním spojená možnosť vybrať si organizáciu, ktorej darujete 2% z Vašich daní.

A naša škola sa opätovne uchádza o Vašu priazeň.

 

Čo všetko sme vďaka Vašej podpore na škole vybudovali?

2 percentá pre Narniu

Milí rodičia a priatelia školy, príjem z 2 % je pre našu školu významnou čiastkou. Tentokrát sme získané prostriedky použili na rekonštrukciu učebne chémie a biológie a na zveľadenie ostatných priestorov školy. Ak sa nám rozhodnete venovať 2% aj v roku 2023, budú použité primárne na: modernizáciu osvetlenia v priestoroch malej aj veľkej telocvične a […]

Využitie 2 %

Využitie 2 % Príjem z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je dôležitým príjmom  našej školy.  Asignáciou   2 % z Vašich daní ste v uplynulých rokoch významne prispeli  k rozvoju tried, školy a celého vyučovacieho procesu.  Ďakujeme Vám.