Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Vážení prispievatelia,

chceme sa Vám poďakovať za Vašu vyjadrenú podporu sociálnemu štipendijnému fondu KASPIAN. Fond si získal mnoho podporovateľov, za čo Vám patrí obrovské  Ď A K U J E M E !!!

Ceníme si, že v Narnii je stále prítomná solidárnosť medzi rodičmi.  

 

1. Informácie pre darcov/prispievateľov do fondu Kaspian

Darca môže poukázať svoj dar jednorazovo alebo pravidelne na účet CZŠ Narnia:
SK71 1100 0000 0029 4708 5333 s variabilným symbolom: VS žiaka pridelený cez Edupage.

Darca môže svoju podporu kedykoľvek ukončiť, prerušiť, ale aj obnoviť.

Každý darca má právo na informáciu o využití jeho daru / Edupage

 

2. Základné informácie o Fonde

Fond KASPIAN je sociálny štipendijný fond určený pre žiakov CZŠ Narnia BA, ktorých rodina sa nečakane dostane do nepriaznivej finančnej a sociálnej situácie.
Hlavným poslaním je finančná podpora konkrétnemu dieťaťu a jeho rodine naďalej zostať súčasťou komunity školy CZŠ Narnia.
Fond KASPIAN sa vytvára a spravuje za aktívnej spolupráce školy a rodičov žiakov a priateľov školy. Podporou z fondu KASPIAN chce zriaďovateľ školy podporiť:

 • Podporu komunity školy a vzájomnú rodičovská pomoc
 • Rozvoj solidarity v komunite školy
 • Podporu vzdelávania
 • Dostupnosť vzdelania deťom z rodín, ktoré sú aktuálne v nepriaznivej finančnej a sociálnej situácii

Základné rámce fungovania a pravidlá pre Fond Kaspian schvaľuje Správna rada CZŠ Narnia na podnet vedenia školy.
Fond KASPIAN má vyhradený bankový účet zriadený školou – zvlášť pre Bratislavu a pobočku v Pezinku. Prístup a oprávnenie k účtu má riaditeľ a tajomník a ekonóm školy.

Škola má zriadenú nasledovnú emailovú adresu: kaspian@narniaba.sk pre potreby komunikácie so žiadateľmi. Prístup k týmto emailovým adresám má riaditeľ školy a koordinátori fondu.

 

3.Spôsob podávania žiadostí a proces hodnotenia

Kto môže požiadať o podporu a do akej výšky

 1. Podporu v danom školskom roku môže žiadať zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje v danom školskom roku minimálne 2. ročník CZŠ Narnia.
 2. Maximálna požadovaná výška podpory nemôže presiahnuť polovicu výšky štandardných príspevkov na vzdelávanie v aktuálnom školskom roku.
 3. Rodiny, ktoré sa v čase požiadania o podporu vo forme zníženia príspevku na vzdelávanie pre svoje dieťa preukázateľne ocitli v nepriaznivej finančnej a sociálnej situácii.
 4. Podporu je možné žiadať opakovane, avšak môže byť udelená maximálne trikrát v priebehu vzťahu rodiny a školy - obdobia, kedy školu navštevujú deti z tej istej rodiny.

Účel podpory z Fondu

 1. Podpora na úhradu časti štandardného príspevku na vzdelávanie
 2. Podpora na úhradu nákladov ŠvP alebo lyžiarskeho výcviku prípadne iných školských kurikurálnych udalostí
 3. Podporu na úhradu krúžkov realizovaných školou/na škole
 4. Podpora na úhradu Rest time

4. Koordinátor Fondu Kaspian

Vedenie školy poverilo koordinovaním fondu Elenu Markušovú.
Náplň činnosti Koordinátora:

 1. Kontaktná osoba pre žiadateľov a darcov.
 2. Prijíma podnety od Komisie a Výkonného výboru.
 3. Zabezpečuje komunikáciu s vedením školy a správnou radou školy.
 4. Sleduje operácie Fondu Kaspian v aplikácii Edupage.
 5. Je zástupcom školy v Komisii Fondu Kaspian

5.Mená členov Komisie Fondu Kaspian

 1. Mária Machajdiková, Peter Guštafík – zástupcovia správnej rady
 2. Elena Markušová – zástupca školy, koordinátor
 3. Dušan Slimák, Marek Furmanczuk, Martin Lancik – zástupcovia rodičov

6.Pravidlá pre ochranu osobných údajov a mlčanlivosť

Osobné údaje, ktoré uvedie žiadateľ v podanej žiadosti, sa spracovávajú v súlade s internou smernicou školy o GDPR.

Vzhľadom na to, že žiadosti vyhodnocuje Komisia Fondu Kaspian, ktorej členmi sú aj osoby, ktoré nie sú zamestnancami školy, všetci členovia komisie budú mať po nominovaní do funkcie povinnosť zachovávať mlčanlivosť s cieľom ochrany osobných a citlivých údajov o žiadateľoch

FaLang translation system by Faboba