Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Múdrosť, celostný pohľad na život, svedectvo o kresťanskej perspektíve života v spoločnosti.

Chceme byť prostredím, kde žiak nadobúda vysoký štandard vzdelania spojený so životnou múdrosťou, ktorá zasahuje všetky oblasti života v duchu evanjelia Ježiša Krista.

 

Všeobecné kresťanstvo, ekumenizmus, úcta k odlišnostiam.

Chceme byť kresťanským prostredím, ktoré je otvorené všetkým živým cirkevným tradíciám a dáva dôraz na osobnú vieru. Sme si vedomí, že evanjelium je vyjadrené kresťanstvom, ktoré sa prejavuje v širokej škále cirkevných denominácií. Sme si vedomí, že kresťanstvo môže žiť iba v otvorenom dialógu s inými myšlienkovými prúdmi.

 

Otvorenosť rôznym kultúram a jazyková príprava

Chceme byť prostredím, ktoré odráža široké kultúrne spektrum zastúpené na Slovensku. Osobitný dôraz pritom kladieme na vzdelávanie sa v cudzích jazykoch. Považujeme to za nevyhnutné v procese budovania kontaktov so svetom a zapájania sa do európskych štruktúr. Vysoká kvalifikovanosť a osobnostná úroveň ako aj priebežné vzdelávanie pedagógov umožňuje im samotným a neskôr aj ich žiakom presadiť sa v náročnom spoločenskom prostredí.

 

Vzájomná úcta a integrácia

Chceme byť prostredím, ktoré prijíma každého človeka ako nositeľa špecifického kultúrneho zázemia, osobitnej rodovej tradície či osobnej histórie. Bez ohľadu na vek, rasu, národnosť, funkciu, či spoločenské postavenie chceme vytvárať v škole kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii.

 

Rešpektovanie osobnosti druhého človeka sa týka nielen kolegiálnych vzťahov v pracovnom tíme, ale aj vo vzťahu pedagóg a žiak, kde chceme vytvárať rovnaké príležitosti pre všetky deti, teda aj pre tie, ktoré majú špecifické potreby.

 

Podpora rodiny

Školu považujeme nielen za vzdelávaciu inštitúciu. Chceme ju preto formovať ako prostredie, ktoré by u detí podporovalo zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým. Je to príprava k zodpovedným postojom pre rolu manžela a otca či manželky a matky v rodine, ako aj občana v spoločnosti. Chceme úzko spolupracovať s rodinami žiakov cez aktivity, ktoré na báze kresťanských hodnôt posilnia vnútrorodinné vzťahy.

FaLang translation system by Faboba