Vážení rodičia,

prikladáme AKTUÁLNE USMERNENIE z Ministerstva školstva ako aj nové vyhlásenia.

Nové vyhlásenie zákonného zástupcu - prosíme vypĺňať cez EDUPAGE 

Nové vyhlásenie zamestnanca  - prosíme vypĺňať cez EDUPAGE

 

Vážení rodičia,

na základe pokynu našej poverenej osoby pre spracovanie osobných údajov na škole vás chceme informovať, že osobné údaje v rozsahu meno priezvisko dieťaťa a rodné číslo dieťaťa zasielame na Okresný úrad Bratislava v súlade s rozhodnutím ministra školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje dokumenty k bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020, podľa ktorého „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“.

viac info na https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/

 

pdfOboznámenie_pre_dotknuté_osoby_okresny_urad.pdf

 

FaLang translation system by Faboba