Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Vážení rodičia,

Každý žiak dostal v škole vzdelávací poukaz (VP), ktorý reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka. Hodnota VP na školský rok 2019/2020 je stanovená v sume 32 € (3,2 € na mesiac). Tento poukaz môžete uplatniť na úhradu poplatku alebo časti poplatku za konkrétny krúžok, ktorý si môžete vybrať aj v Centrách voľného času, ZUŠ-kách alebo v Štátnej jazykovej škole.

Budeme radi, ak si vyberiete z ponuky krúžkov organizovaných školou
(English club, Šach, Keramika, Dungeons & Dragons) alebo využijete VP v Rest Time. Prihlášku na tieto štyri krúžky, ktoré vedú pedagógovia školy nájdete na recepcii. Prihlasovanie na záujmové krúžky vedené externými vedúcimi zverejníme po 16.9.2019. Prihlášku na Rest time nájdete v zložke dokumentov dieťaťa.

Ak chcete uplatniť VP na niektorý z uvedených krúžkov alebo za Rest Time, je potrebné vrátiť poukaz vyplnený a podpísaný do 25.septembra na recepcii školy. Do horného pravého rohu prosím uveďte na ktorú aktivitu bude VP použitý.

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje §4 ae zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní zákadných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

REST TIME 1.- 6.ročník

Rest Time je školský klub detí, ktorý poskytuje organizovanú činnosť vo svojich kluboch. Poplatok za navštevovanie Rest Time stanovila Správna rada na tento školský rok na 30€ za mesiac. Na úhradu časti poplatku za Rest Time môžete tiež použiť VP v hodnote 32 €. Ten Vám bude odpočítaný z druhej splátky.

Rest Time je k dispozícii žiakom 1. – 6. ročníka každý pracovný deň v rannom čase od 7:00 do 7:45, v čase obeda od 11:55 do 12:50 a následne, hneď po skončení poslednej vyučovacej hodiny dieťaťa do 17:00.

Odporúčame rodičom detí 5.-6. ročníka aby využili možnosť pobytu dieťaťa v Rst nakoľko žiak bez prihlásenia do Rst musí v zmysle školského poriadku opustiť priestory školy do 15 minút po skončení vyučovania.

Ak žiak 5.- 6.ročníka nie je prihlásený do Rest Time a potrebuje ostať výnimočne popoludní v škole, môže rodič požiadať o výnimku a nahradiť Rest Time Klubovňou zaslaním mailu lídrovi  Rest Time. Dieťa si následne môže zakúpiť u vychovávateľa jednorazový vstup v hodnote 2,-€ do Klubovne, maximálne však 2x do týždňa.

Prihlásenie dieťaťa do Rst je možné len do 10.9.2019.

pdfRST-prihláška_2019-2020.pdf

Odhlásenie dieťaťa z Rst je možné najneskôr mesiac vopred pred ďalšou splátkou (t.j. 15.11.2019 alebo 15.02.2020.

pdfRST-odhlásenie_2019-2020.docx.pdf

 

Platba za Rest Time bude realizovaná v troch splátkach v nasledovných termínoch:

Do 15.09.2019             (sep., okt., nov.) v sume 90,-€
Do 15.12.2019             (dec., jan., feb.) v sume 90,-€ / príp s VP 58,-€
Do 15.03.2020             (mar., apr., máj, jún) v sume 120,-€

IBAN:                            SK4311000000002668250025

Variabilný symbol:      variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku
Popis platby:
              Rst

KLUBOVŇA 7. - 9. ročník

Pre deti 7., 8. a 9. ročníka je k dispozícii KLUBOVŇA. Klubovňa je vyhradený spoplatnený priestor, ktorý môžu deti využiť v prípade, ak budú potrebovať po skončení vyučovania zostať v škole, či už čakajú na krúžky alebo si potrebujú napísať úlohy. Po zaplatení vstupu v hodnote 2,-€ je Klubovňa žiakom k dispozícii až do 17:00 a je v prevádzke každý deň po skončení školského vyučovania.

Vzdelávací poukaz môže byť použitý aj na zakúpenie 16-vstupového pasu; pas je vypísaný na meno žiaka, je teda neprenosný a žiak ho môže využiť neobmedzene počas celého šk.roka.

Žiaci, ktorí nie sú prihlásení do REST TIME alebo sa neregistrovali v KLUBOVNI, musia v zmysle školského poriadku opustiť priestory školy do 15 minút po skončení vyučovania.

Ak žiak opakovane porušuje pravidlá Rest Time a Klubovne, môže byť vychovávateľom podľa školského poriadku vylúčený z priestorov Rest Time a Klubovne.

Bližšie informácie ohľadom Rest Time môžete konzultovať s líderkou Rest time Dagmarou Jančuškovou, dagmara.jancuskova@narniaba.sk .

 


RsT veľmi úzko spolupracuje s triednym učiteľom/učiteľkou. Na I.stupni spoločne nastavujú pravidlá v triede, kompetencie na školský rok, rozprávajú sa každodenne o deťoch a ich socializácii v triede. Spoločne plánujú aktivity typu: teambuilding, spanie v škole, iné triednické činnosti a špecifické aktivity pri potrebe budovania klímy a spolupráce v triede. Na II.stupni spolupracuje vychovávateľ s advisormi – triednymi učiteľmi, s ktorými spoločne buduje charakter detí, rozpráva sa s nimi o socializácii detí v triede a plánuje s nimi aktivity počas roka.


Rest Time sa zaväzuje:

 • zabezpečiť bezpečný priestor na hru,
 • zabezpečiť odpočinok a relaxáciu –pobyt na čerstvom vzduchu a organizovanú alebo voľnú hru v triede,
 • zabezpečiť zmysluplné využívanie voľného času –záujmové činnosti – v našom prípade KLUBY,
 • viesť deti k samostatnosti a k ich sebaobslužným činnostiam,
 • dávať im priestor na prípravu na vyučovanie,
 • zabezpečiť ich sebarealizáciu prostredníctvom každodenných kompetencií, ale aj prostredníctvom pravidelných aktivít počas roka,
 • zabezpečiť socializáciu dieťaťa najmä budovaním spoločenských a priateľských vzťahov,
 • individuálny prístup,
 • odber stravy deťmi v školskej jedálni,
 • prechod medzi vyučovaním a odchodom na iné vzdelávacie aktivity,
 • rôzne režimové momenty (obliekanie, presuny z miesta na miesto),
 • reflektovať správanie detí v triede, budovať ich osobnosť, a to formou spätnej väzby, oprávnených požiadaviek, logických dôsledkov a Pointbooku,
 • pri tvorbe činností nadväzovať na ročné obdobie, témy mesiacov podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti a celoškolských tém.

V prípade, že nemáte záujem o Rest Time pre Vaše dieťa, je potrebné dieťa po vyučovaní vyzdvihnúť rodičom alebo určeným zodpovedným dospelým.

 

FaLang translation system by Faboba