Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

REST TIME 1.- 6. ročník - prihlasovanie cez Edupage

 

Rest Time je školský klub detí, ktorý poskytuje organizovanú činnosť vo svojich kluboch.
V prípade, ak máte záujem o popoludňajší klub Rest Time pre dieťa 1.- 6. ročníka, prosíme vás o záväzné prihlásenie dieťaťa; prihlasovanie je sprístupnené po prihlásení sa do aplikácie Edupage v časti PRIHLASOVANIE/PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE a dieťa je možné prihlásiť práve cez aplikáciu EDUPAGE https://czsnarnia.edupage.org/ do pondelka 12.9.2022 do 23:59.
Mesačný poplatok v našej škole za dieťa v Rst je 30 eur.

 

Služba Rest Time – v legislatíve nazývaná ako Školský klub deti – ŠKD je pre deti 1. až 5. ročníka dotovaná z verejných zdrojov pričom dotácia je viazaná na prihlásenie dieťaťa do 15.9.2022. Hodnota dotácie je cca 400 eur na dieťa/rok (každoročne sa zvyšuje všeobecným záväzným nariadením mestského zastupiteľstva, viz VZN č. 4/2018 a VZN č. 9/2019.

 

Žiak, ktorý do RsT prihlásený k tomuto termínu nie je, dotáciu nedostane. Nakoľko na pokrytie personálnych nákladov (vyplývajúce z počtu detí) potrebujeme aj dotáciu aj príspevok od rodičov, rozhodla správna rada, že v prípade, ak nebude dieťa prihlásené do RsT do 12.9.2022 a rodičia si to následne rozmyslia a prihlásia dieťa po tomto termíne, budú znášať celé náklady a teda mesačný poplatok za RsT bude 30+40=70 eur/mesiac až do 30.6.2023. Zároveň vás upozorňujeme, že dieťa, ktoré nie je prihlásené do RsT nemôže zostávať v škole, ale rodičia majú povinnosť si ho zo školy vyzdvihnúť do 15 minút po skončení vyučovania. Ďakujeme za porozumenie uvedenej situácie a za spoluprácu pri prihlasovaní dieťaťa do Rest Time.


V platbách za Rest Time je nastavený splátkový kalendár a predpisy nájdete v aplikácii Edupage v sekcii PLATBY. Termín prvej splátky je 15. 9. 2022.

 

Rest Time je v našej škole k dispozícii žiakom 1. – 6. ročníka každý pracovný deň v rannom čase od 7:00 do 7:45 - na galérii a v knižnici, v čase obeda od 11:55 do 12:50 a následne, hneď po skončení poslednej vyučovacej hodiny dieťaťa do 17:00. V čase od 16:00 – 17:00 je tzv. zberný čas Rest Time. V prípade priaznivého počasia sme v Parku u Aslana, čo je zadné ihrisko - prechod cez recepciu,  v prípade nepriaznivého počasia na chodbách našich fakúlt I.stupňa.

Odporúčame rodičom detí 5. - 6. ročníka aby využili možnosť pobytu dieťaťa v Rst nakoľko žiak bez prihlásenia do Rst musí v zmysle školského poriadku opustiť priestory školy do 15 minút po skončení vyučovania.

Ak žiak 5.- 6.ročníka nie je prihlásený do Rest Time a potrebuje ostať výnimočne popoludní v škole, môže rodič požiadať o výnimku a nahradiť Rest Time Klubovňou zaslaním mailu lídrovi  Rest Time. Dieťa si následne môže zakúpiť u vychovávateľa jednorazový vstup v hodnote 2,-€ do Klubovne, maximálne však 2x do týždňa.


Prihlásenie dieťaťa do Rst je možné do 12.9.2022.

https://czsnarnia.edupage.org/

 

Odhlásenie dieťaťa z Rst je možné najneskôr mesiac vopred pred ďalšou splátkou (t.j. 15.11.2021 alebo 15.02.2022. Odhlášku je možné si vyzdvihnúť na recepcii školy.

 

Platba za Rest Time bude realizovaná v troch splátkach v nasledovných termínoch:

Do 15.09.2022             (sep., okt., nov.) v sume 90,-€
Do 15.12.2022             (dec., jan., feb.) v sume 90,-€ / prípadne s VP 58,-€
Do 15.03.2023             (mar., apr., máj, jún) v sume 120,-€

IBAN:                            SK4311000000002668250025

Variabilný symbol:      variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku
Popis platby:
              Rst

KLUBOVŇA 7. - 9. ročník

Pre deti 7., 8. a 9. ročníka je k dispozícii KLUBOVŇA. Klubovňa je spoločný priestor s Rest Time, ktorý sa nachádza v herni Rest Time - priestor pod jedálňou, pri žiackej kuchynke. Žiaci tento priestor môžu využiť v prípade, ak budú potrebovať po skončení vyučovania zostať v škole, či už čakajú na krúžky alebo si potrebujú napísať úlohy. Po zaplatení vstupu v hodnote 2,-€ je Klubovňa žiakom k dispozícii až do 17:00 a je v prevádzke každý deň po skončení školského vyučovania.

Vzdelávací poukaz môže byť použitý aj na zakúpenie 16-vstupového pasu; pas je vypísaný na meno žiaka, je neprenosný a žiak ho môže využiť neobmedzene počas celého školského roka.

Žiaci, ktorí nie sú prihlásení do REST TIME alebo sa neregistrovali v KLUBOVNI, musia v zmysle školského poriadku opustiť priestory školy do 15 minút po skončení vyučovania.

Ak žiak opakovane porušuje pravidlá Rest Time a Klubovne, môže byť vychovávateľom podľa školského poriadku vylúčený z priestorov Rest Time a Klubovne.

Bližšie informácie ohľadom Rest Time môžete konzultovať s líderkou Rest Time Dagmarou Jančuškovou, dagmara.jancuskova@narniaba.sk .


Rest Time veľmi úzko spolupracuje s triednym učiteľom/učiteľkou. Na I.stupni spoločne nastavujú pravidlá v triede, kompetencie na školský rok, rozprávajú sa každodenne o deťoch a ich socializácii v triede. Spoločne plánujú aktivity typu: teambuilding, spanie v škole, iné triednické činnosti a špecifické aktivity pri potrebe budovania klímy a spolupráce v triede. Na II.stupni spolupracuje vychovávateľ s advisormi – triednymi učiteľmi, s ktorými spoločne buduje charakter detí, rozpráva sa s nimi o socializácii detí v triede a plánuje s nimi aktivity počas roka.


Rest Time sa zaväzuje:

 • zabezpečiť bezpečný priestor na hru,
 • zabezpečiť odpočinok a relaxáciu –pobyt na čerstvom vzduchu a organizovanú alebo voľnú hru v triede,
 • zabezpečiť zmysluplné využívanie voľného času –záujmové činnosti – v našom prípade KLUBY a WORKSHOPY,
 • viesť deti k samostatnosti a k ich sebaobslužným činnostiam,
 • dávať im priestor na prípravu na vyučovanie,
 • zabezpečiť ich sebarealizáciu prostredníctvom každodenných kompetencií, ale aj prostredníctvom pravidelných aktivít počas roka,
 • zabezpečiť socializáciu dieťaťa najmä budovaním spoločenských a priateľských vzťahov,
 • individuálny prístup,
 • odber stravy deťmi v školskej jedálni,
 • prechod medzi vyučovaním a odchodom na iné vzdelávacie aktivity,
 • rôzne režimové momenty (obliekanie, presuny z miesta na miesto),
 • reflektovať správanie detí v triede, budovať ich osobnosť, a to formou spätnej väzby, oprávnených požiadaviek, logických dôsledkov a Pointbooku,
 • pri tvorbe činností nadväzovať na ročné obdobie, témy mesiacov podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti a celoškolských tém.

V prípade, že nemáte záujem o Rest Time pre Vaše dieťa, je potrebné dieťa po vyučovaní vyzdvihnúť rodičom alebo určeným zodpovedným dospelým.

 

Využitie vzdelávacieho poukazu

Každý žiak dostane v škole vzdelávací poukaz (VP), ktorý reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka. Hodnota VP na školský rok 2021/2022 je stanovená v sume 32 € (3,2 € na mesiac). Tento poukaz môžete uplatniť na úhradu poplatku alebo časti poplatku za konkrétny krúžok, ktorý si môžete vybrať aj v Centrách voľného času alebo v niektorých ZUŠ-kách.

V škole bude možné využiť VP na niektorý z krúžkov organizovaných školou t.j.
(English club, Šach, Keramika, Dungeons & Dragons) alebo využijete VP v Rest Time. Prihlášku na tieto štyri krúžky, ktoré vedú pedagógovia školy nájdete na recepcii. Prihlasovanie na záujmové krúžky vedené externými vedúcimi zverejníme v druhej polovici septembra. Čakáme na usmernenie Ministerstva školstva ohľadom možnosti poskytovať popoludňajšie krúžky. 

 

Ak chcete uplatniť VP na niektorý z uvedených krúžkov alebo za Rest Time, je potrebné vrátiť poukaz vyplnený a podpísaný do 22. septembra 2022 triednemu učiteľovi

 

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje §4 zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní zákadných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

FaLang translation system by Faboba