Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Špeciálni pedagógovia majú u nás v škole v starostlivosti deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Sú to predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia – dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, deti s poruchami správania – ADD, ADHD, s poruchami autistického spektra a inými špecifikami.

S deťmi so ŠVVP pracujeme v súlade s Metodickými pokynmi MŠ pre žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Zohľadňujeme ich obmedzenia a poskytujeme im možnosť kompenzácie. Kladieme na ne adekvátne nároky a pomáhame im do takej miery, do akej to potrebujú, aby napĺňali svoj potenciál. Umožňujeme im zažiť si úspech, pozitívne ich motivujeme, posilňujeme ich sebadôveru. Hodnotíme ich v súlade s Metodickými pokynmi MŠ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP.

 

Spoluprácu s rodičmi detí so ŠVVP považujeme v našej práci za kľúčovú. Dobré výsledky dosiahneme iba vtedy, ak rodičia v práci s dieťaťom doma nadviažu na úsilie učiteľov a špeciálneho pedagóga. Je dôležité, aby rodičia vnímali špeciálne potreby svojho dieťaťa, a zároveň akceptovali možnosti školy.

Špeciálny pedagóg intenzívne spolupracuje s učiteľmi. Poskytuje im podporu pri práci s deťmi so špecifickými potrebami, pomoc pri vytváraní a modifikovaní učebných materiálov. Konzultuje s nimi a hľadá čo najefektívnejšie metódy a formy práce s jednotlivými deťmi. Je súčasťou vyučovacieho procesu, pracuje individuálne s deťmi v triede i mimo nej. Navrhuje a sprostredkúva diagnostické a iné odborné vyšetrenia detí.

Špeciálne pedagogičky na 1. stupni:

  • Veronika Sinová
  • Monika Stupková

Špeciálna pedagogička na 2. stupni:

  • Vierka Hojnošová

ASISTENT UČITEĽA

Asistent učiteľa pomáha pri zabezpečovaní plynulého chodu výchovno - vzdelávacieho procesu v triede. Bezprostredne spolupracuje s učiteľom na základe doporučení špeciálneho pedagóga. Pomáha deťom so špecifickými potrebami priamo na vyučovaní, v triede i mimo nej. Precvičuje a upevňuje si s nimi učivo, pripravuje sa s nimi na testy. Upravuje pre ne učebné materiály, zabezpečuje kompenzačné pomôcky. Podporuje rozvoj správnych pracovných návykov detí a ich sociálnych kompetencií.

Asistenti :

  • Alexandra Totková na 1. stupni
  • Miroslava Martonová na hodinách Aj a KAj
  • Martin Balan na 2.stupni

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Školský psychológ sa stará o zlepšovanie sociálnej klímy v škole a sociálnych vzťahov v triedach. Podporuje rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencíí a zručností žiakov. Je k dispozícii učiteľom pri riešení zložitých situácií v triede alebo špecifických potrieb žiakov v oblasti správania (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, konflikty, šikana, pasivita, strach, tréma, úzkosť a pod.). Pracuje s deťmi individuálne i skupinovo, komunikuje s rodičmi. Poskytuje poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov. Zúčastňuje sa teambuildingov a iných akcií podporujúcich priateľstvo a dobré vzťahy.

 

Školský psychológ :

Matúš Bakyta

 

FaLang translation system by Faboba